Pozemkové úpravy

Firma PROJEKCE má zkušenosti jak v oblasti jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ) tak především v oblasti komplexních pozemkových úprav (KPÚ).

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova a krajinného plánování. Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v řešeném území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Jejich prostřednictvím dochází k vyřešení často složitých vlastnických vztahů, které brání racionálnímu hospodaření vlastníků půdy. Pomocí pozemkových úprav dochází k realizaci veřejně prospěšných staveb či opatření, mezi které patří polní a lesní cesty, výsadba zeleně, protipovodňové a protierozní opatření. Současně se pomocí pozemkových úprav zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, funkční vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jsou nezbytným podkladem pro územní plánování.

Vlastní proces v pozemkových úpravách je upraven zákonem č. 139/2002 Sb. a prováděcí vyhláškou č.13/2014 Sb. Zpracování je řešeno Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav a Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení.

Definice pozemkových úprav:

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu rozhodnutí podle  §11 odst.21. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování

Projekce Pelhřimov – Ing. Jindřich Jíra zpracování projektů komplexních pozemkových úprav